Hình thức thanh toán

Mọi giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua hình thức sau: 

– Thanh toán trực tiếp tại địa chỉ Khách hàng hoặc Công ty Huê Lợi

– Tài khoản ngân hàng.